Превзетата държава нагледно: Регионалният министър печели милиони от ВиК и пътни проекти през фирмите на жена си Деница (първа част)

0

Превзетата държава. Този термин не е чужд на читателите и обикновено се употребява при мафиотските обвързаности на изпълнителната власт с представители на частния бизнес. А когато предприемачите са роднини на министри, говорим за класически пример на държава, взета временно под наем в името на чекмеджетата и в ущърб на народа.

Сигнал до Narod.bg твърди, че пример за превзетата държава е бизнесът на новият МРРБ министър, стар зам.-финансов – Андрей Цеков от „Продължаваме промяната“ и неговата чевръста в усвояването на пари съпруга Деница Благоева Цекова. Според наличната информация семейният тандем инкасира милионни финансови постъпления от ВиК и пътни проекти, докато единият е във властта – Андрей, а брачната половинка Деница е в частния сектор.

Каква е криминалната схема

Семейният бизнес на гърба на държавата официално се върти от съпругата на регионалния министър в ротационния кабинет на Николай Денков. В края на 2022 г. Андрей Цеков излиза от частния бизнес, защото като близък до харвардските шмекери Кирил Петков и Асен Василев има кариерен хоризонт, който не може да бъде помрачен от елементарна издънка като участие в управата на търговски дружества.

Съвсем резонно цялата му власт е наследена от съпругата Деница, за която Narod.bg разкри, че има солидно бизнес представителство в 8 фирми:

ПРОПЪРТИ ТРЪСТ ЕООД, ДЕНИЦА БЛАГОЕВА ЦЕКОВА – едноличен собственик на капитала

БСПФ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Деница Благоева Цекова – Съвет на директорите

ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД, ДЕНИЦА БЛАГОЕВА ЦЕКОВА – управител

БСПФ СУПЕР БОРОВЕЦ ЕАД , Деница Благоева Цекова – Съвет на директорите

ИНФИНИТУС ЕООД, Деница Благоева Декова – едноличен собственик на капитала

ВЕРИДЕЯ ООД, Деница Благоева Цекова – съдружник и управител

БСПФ ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД, Деница Благоева Цекова – Съвет на директорите

Интегрити Европа ООД, Деница Благоева Цекова – съдружник и управител

Любопитно е, че на адреса на Инфинитус ЕООД, флагмана в Цековата империя, регистрирана в София на „Уилям Гладстон“ №54, има регистрирани общо 13 фирми. Не е нужно да си Шерлок Холмс за да се досетиш, че всичките те, макар и с различни собственици, са под контрола на МРРБ министъра и съпружеското тяло Деница:

131285464         БИЗНЕС АДВАЙЗЪРИ ГРУП АД 

200540525         Акаунта ЕООД

175427113         АДВАЙЗЪРИ СЪРВИСИС КОНСУЛТИНГ ООД

204372726         ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД

203105962         ИНФИНИТУС ЕООД      

130993007         ТРАНЗАКТА ООД

131107019         НИКОЛОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД

201670347         ТОРРЕС ЕООД

201214436         ЛЕНГЕР АРКИТЕКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

205257513         Улас Инвестмънтс ЕАД

207259363         Интегрити Европа ООД         

175172552         ТАКСАКТА ООД

Информаторът на Narod.bg е категоричен, че с благословията на Кирчо и Кокорчо Андрей Цеков през жена си Деница управлява Министерството на регионалното развитие и благоустройството на фамилията си. Семейният флагман, установи проверката ни, е „Инфинитус“ ЕООД, която е регистрирана през 2014-а, когато 50-годишният днес Андрей Цеков става член на Управителния съвет (2014 – 2016) и на контролния съвет (2016 – 2021) на Камарата на строителите в България.

Фирмената визитка е повече от бляскава –  фирмата е създадена с цел „предоставяне на уникална комбинация от професионални услуги за управление на проекти на корпоративни, държавни, общински и неправителствени организации. Основната  дейност е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти, ПЧП и др. на база индивидуален подход, компетентност и дългосрочност.

Компанията е реализирала редица услуги по управление на проекти по Хоризонт 2020, EUREKA – EUROSTARS, Транс-гранично сътрудничество, Оперативните програми на ЕС в България и др.

Шефката Деница Цекова пък управител с над 20 г. професионален опит, член на УС на IPMA (International Project Management Association) в България, BSDI и др.“

Опитът и мъжът на висок пост си казват думата: Деница Цекова върти яки пачки не защото е много добра бизнес дама, а понеже цялата държава работи за нейното благо. Ето кратък списък на „работата“, която осигурява черния хайвер и шампанското на трапезата на милионерите от „Продължаваме промяната“:

1) Сдружение Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование (ИНИРДО), ЕИК: 177122217– Андрей Цеков е член на УС от 25.10.2021 г. до 29.12.2021г., а Деница Цекова е член на УС и представител от 22.12.2016г. Членове на сдружението са ПРОПЪРТИ ТРЪСТ ЕООД, ЕИК: 175299699 и ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962, и двете собствени на Цекови, както и АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596.

Сдружението е бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Процедура „Подкрепа за предприемачество“ по проект „Предприемачеството – нова възможност за моето бъдеще“. В изпълнение на проекта сдружението провежда няколко лекционни курса в различни градове на страната.

Обща стойност на проекта 345 221.91 лв.

През периода на проекта от 01.09.2018 г. до 01.02.2020 г. сдружението има средносписъчен състав от…. двама служители.

2) ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962 – Деница Цекова е управител от 16.06.2014 до момента и ЕСК от 20.05.2021 г. Това е най-мащабният проект на семейството, което дружество самостоятелно или с други юридически лица, е консуматор на евросредства.

Основната дейност на ИНФИНИТУС ЕООД е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти и др. На сайта на дружеството www.infinitus.bg са изброени множество проекти, които дружеството управлява по различни оперативни програми.

Бенефициент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Безвъзмездна помощ от ЕС : 10 000.00 лв.

Период : 26.06.2020 г. – 26.09.2020 г.

Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проекта от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ за проект: Създаване и внедряване на пазара на услугите на компания за разработване на технически проекти свързани с температурно и влаго картографиране (мапинг) на помещения и транспортни средства, свързани с използването на хладилна и климатична техника с бенефициер „ЙОНИК 2018“ ЕООД

Обща стойност на проекта: 231 499.40

Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД: 22 200.00 лв.

Свързани дружества с ИНФИНИТУС ЕООД:

1. ДЗЗД „Управление Иновативна Медицина”, Булстат: 177461616 с участници:

АЙМЕГ, ЕИК: 204104596, ИНФИНИТУС, ЕИК: 203105962, ТИМБЕЛИН, ЕИК: 206019671. Управляващ: Деница Цекова

Изпълнител по договор за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ“ финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Възложител МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Договор № 22/05.11.2020 г.

Краен срок: 31.12.2023 г.

Стойност на договора: 298 500 лв. без ДДС

За времето от 05.11.2020 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 3 лица.

2. ДЗЗД Геозащита Своге, Булстат: 177222210 с участници:

БИ ЕС ПРОЕКТ, ЕИК: 175245872; ИНФИНИТУС, ЕИК: 203105962; ГЕОТЕХНИКА – АБС, ЕИК: 130298379.

Управляващ: Тома Огнянов Чакалов (подизпълнител на вездесъщата „Хидрострой“, б.ред.)

Обществена Поръчка: Договор № 490/24.11.2017 г. за Услуги по процедура: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ – Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село.

Възложител : Община Своге

Стойност на договора : 537 500 лева без ДДС„

Обществена Поръчка: Авторски надзор по проект: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ – Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село

Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 11 376.00

През периода на договорите ИНФИНИТУС ЕООД има средносписъчен състав от 2 лица.

На 16.09.2021 г. в ИНФИНИТУС ЕООД се влива друго дружество на Деница Цекова ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД, ЕИК: 203578883. То от своя страна изпълнява следните проекти:

Обществена Поръчка: Осигуряване на техническа, финансова и юридическа експертиза за управление на проект ,,JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE – СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договор № 00-07-796 от 15.10.2019 г. Срок на договора: 11.02.2022 г.

Възложител: Община Тутракан

Стойност на договора : 58 850 лева без ДДС

За времето от 15.10.2019 г. до 16.09.2021 г. средносписъчният състав на ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД е 2 лица.

Бенефициент по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по която участва с „Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво – БИАРА“. Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.002-0392-С01.

Обща стойност на проекта 420 616.00

В периода на проекта от 09.05.2017 г. до 09.05.2019 г. ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД има средносписъчен състав от 7 лица.

Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проект от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по проект Създаване и развитие на издателство „Еделвайс Прес“ с бенефициент „Еделвайс Прес“ с ЕИК: 205244918.

Обща стойност на проекта: 234 388.03 лв.

Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД: 3 600.00 лв.

Свързани лица с ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД:

7. ДЗЗД „АЙМЕГ-ИНФИНИТУС“, Булстат: 177401149 с участници: АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596 и „ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ“ ООД, ЕИК: 203578883. Управляващ: Паулина Николова Милева.

Изпълнител по договор за управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Договор № 47/28.11.2019 г.

Възложител: Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН

Стойност на договора: 213 000 лв. без ДДС

За времето от 28.11.2019 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 2 лица.

От медията обещават втора част на разследването, в която става ясно кои са криминалните съдружници на Андрей Цеков в частния бизнес.

Прегледана: 86165

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече